Psychologie a školská zařízení

Denisa Mouchová – Učitel pro dítě

Děti tráví velkou část svého času ve škole a učitelé hrají v jejich životě podstatnou roli. Nejde ale jen o předávání vědomostí, ale i celý balík dovedností a zkušeností, které děti získávají, a množství méně i více náročných situací, které zažívají ve škole nebo které se do jejich fungování v rámci školy promítají. Jak jsou učitelé na tuto významnou roli připraveni a v jakých oblastech nejčastěji hledají další vzdělávání a rozvoj sebe sama? Jak být ve škole pro žáky a zároveň se s touto rolí sami co možná nejlépe vypořádat? V této přednášce se podíváme na to, jaká je situace v celé Evropě a s jakými otázkami učitelé nejčastěji přicházejí a s čím se potýkají. Zaměříme se mimo jiné na oblasti, kde učitelé často zažívají mezeru mezi znalostí a její aplikací, jaké jsou největší výzvy při práci s žáky a jak řeší, co je úkol pro učitele a co pro psychologa. 

Denisa Mouchová je psycholožka a lektorka věnující se práci s učiteli z různých koutů Evropy a jejich tréninku v nejen psychologických tématech. V současné době se věnuje rozvoji učitelů v rámci programů ERASMUS+ a problematice duševního zdraví univerzitních studentů v Poradenském centru Hybernská při Filozofické fakultě UK a v rámci mezinárodních rozvojových tréninků. V minulosti rovněž působila jako psycholog v Národním pedagogickém institutu ČR (dříve NÚV) v projektu zaměřeném na inkluzi a kvalitu poradenských služeb ve vzdělávání. V rámci svého PhD projektu se věnuje také problematice soucitu se sebou a ostatními.

Jaroslav Jáchym Gondáš – Rozpoznat příhodný čas

Pokus o pohled na školní vzdělávání dítěte a jeho psychospirituální zrání ve světle vývojové psychologie. Poznámky a otázky z učitelské praxe reflektující současné trendy v pedagogice. 

Jaroslav Jáchym Gondáš – teolog a pedagog, působil jako baptistický kazatel a nemocniční kaplan. V současnosti učí na prvním stupni základní školy. Zabývá se tématy na rozhraní teologie, filosofie, pedagogiky a psychologie. Spolupracuje s portálem psychologie.cz na diskuzním cyklu Hovory o člověku. Knižně vydal úvahy nad Apoštolským vyznáním “Od věřím po ámen”.

Barbora Vavřichová – Sebepéče jako etický imperativ při práci (nejen) s dětmi

Profesionálové pracující s dětmi, a samozřejmě rodiče, chtějí pro děti to nejlepší. V péči o děti však nesmíme zapomínat starat se o sebe samotné. Záměrná sebepéče je totiž základním předpokladem k tomu, abychom se mohli kvalitně postarat o druhé. Ve školním prostředí je proto třeba pamatovat na psychickou pohodu dospělých, kteří na dítě působí (učitelé, asistenti pedagogů, školní psychologové…). Pomáhající profesionálové se řadí do rizikové skupiny, která je častěji ohrožena syndromem vyhoření. V přednášce se podíváme na to, jaké jsou možnosti z pozice školního psychologa podpořit preventivní péči o sebe u dospělých ve školních zařízeních.

Barbora Vavřichová je psycholožka pracující v organizaci Baobab z.s., kde podporuje studenty s duševním onemocněním ve zvládání studijních nároků. Založila iniciativu Self-care.cz, která provází jednotlivce na jejich individuální cestě sebepéčí. Vydala Karty sebepéče a pořádá workshopy o sebepéči, kterých se účastní mimo jiné i učitelé a psychologové.

Anna Frombergerová – Školsky (ne)úspěšné dítě: Od diagnostiky po intervenci

Školsky neúspěšní, ale i úspěšní, žáci vyžadují ve škole speciální podporu. Cílem mého příspěvku je ukázat, co vše můžeme žákovi nabídnout, jak funguje proces diagnostiky jeho potíží a jaké podpory se může žákovi dostat ve školním prostředí. Zaměřím se především na žáky se specifickými poruchami učení, kteří tvoří velkou skupinu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale řeč bude i o jiných skupinách. Ve stručnosti představím také výzkumný projekt, kterým se zabývám v rámci doktorského studia, který s tématem úzce souvisí.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na PedF UK, kde aktuálně pokračuji studiem doktorského programu Pedagogické a školní psychologie a příležitostně vyučuji. Výzkumně se zaměřuji na téma inkluze a efektivity podpůrných opatření ve vzdělávání.

Od prvního ročníku studií se věnují primární prevenci rizikového chování, realizuji programy primární a selektivní prevence, školím lektory a pedagogy. Pracovala jsem v pedagogicko-psychologické poradně, kde jsem se věnovala také diagnostice a poradenství. Měla jsem možnost rok pracovat také jako školní psycholožka na základní škole. V tuto chvíli můj čas naplňuje především můj dvouletý syn

 Monika Stehlíková – Emoční a sociální inteligence ve škole

Emoční a sociální inteligence ve škole
– potřeba rozvíjet jiné druhy inteligence, než je běžné
– organizační formy rozvoje emoční a sociální inteligence ve škole
– postupy a techniky rozvoje emoční a sociální inteligence a všímavosti
– jak vypadá všímavá škola

Mgr. Monika Stehlíková, MBA je psychoterapeutka (Terapie Přijetí a odhodlání ACT), lektorka, pedagožka a specialistka na nadání a nadané děti a dospělé. 
Je propagátorkou a lektorkou metody mindfulness/všímavosti, a to jak pro děti, tak dospělé z řad veřejnosti, tak v českém školství pro žáky a učitele. Mezi prvními v ČR získala akreditaci MŠMT na kurz mindfulness pro učitele s názvem “Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků”. Ve všímavosti vyškolila desítky učitelů a žáků.
Její odbornost je úzce spojená s frankofonním prostředím: v metodě mindfulness se vyškolila ve Francii, v terapii ACT na Institutu pro kontextuální psychologii v Quebecu.