Psychologie a neurologie

Kateřina Štočková Vavrošová – Vliv výchovného a terapeutického působení na zdravý vývoj dětského mozku

V dnešní době téměř každý ví, nebo alespoň tuší, jak zásadní je vliv výchovy na zdravý duševní vývoj dítěte. Ještě donedávna jsme však netušili, jaké dopady mají jednotlivé výchovné či terapeutické přístupy na vývoj dětského mozku. Díky značnému pokroku v oblasti neurovědy a zobrazovacím technikám už tyto dopady známe. Co se děje v mozku dítěte, které je zaplaveno vztekem, úzkostí nebo strachem? Proč mozek nereaguje na věty typu „Vždyť se přece nemáš čeho bát“ nebo na naše neprůstřelné logické argumenty? Pojďme se společně podívat do zákulisí dětského mozku a odhalme, jakým způsobem funguje, na co „slyší“ a jak můžeme přispět k jeho zdravému formování.

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii. Od roku 2013 pracuje na Lince bezpečí jako krizový intervent, vedoucí směny a lektor. Několik let se věnovala tématice domácího násilí v organizacích Bílý kruh bezpečí, proFem či v Intervenčním centru Kladno, ve kterém působila na pozici dětského psychologa. V současné době rozvíjí svou soukromou praxi v psychoterapeutickém centru Hladina, ve kterém se zaměřuje na psychologickou práci s dětmi, adolescenty a mladými dospělými. Profesně se zajímá zejména o práci s úzkostí, agresí a o léčbu traumatu – a o to vše v kontextu fungování lidského mozku.

Petr Nilius – Ztráty a nálezy klinicko psychologické praxe v rámci pandemické situace a jejich dopadů na děti a dospívající

Pandemie Covid-19 vyústila v radikální změny ve vzdělávání po celém světě. Podle UNESCO (2020), v rámci preventivních opatření téměř 90 % – více než 1.5 mld. žáků a studentů ve 165 zemích bylo nuceno změnit stávající způsoby vzdělávání. Děti a dospívající v ČR patří do skupiny nejdéle odloučených od svých běžných vrstevnických vztahů.

Dlouhodobě pozorujeme rozvoj neuropsychiatrických symptomů – únavy, úzkosti, depresivních rozlad a poruch chování u doposavad neklinické populace dětí a dospívajících. Prohloubení této symptomatologie u klinické populace. Prohlubování nerovnosti v rámci vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí. Riziko nárůstu odkladů školní docházky. Narušení (nejen) psychologické/psychoterapeutické/rehabilitační péče lidem, kteří ji chronicky potřebují. Příspěvek upozorňuje na nutnost transformace procesu přípravy profesionálů v oblasti péče o duševní zdraví, nutnost rozvoje telemedicíniských přístupů a přiblížení školského a zdravotnického resortu. 

Klinický psycholog a psychoterapeut. V rámci klinické praxe se zabývá problematikou multidisciplinárního přístupu při diagnostice a léčbě pacientů se vzniklým poškozením mozku a neurovývojovými poruchami, kognitivní rehabilitaci a projektivními metodami u pacientů celého věkového spektra. Ve spolupráci s Mob. Ostrava – Poruba realizuje koncepci podpory školských poradenských pracovišť základních a mateřských škol.

Zlata Koštejnová, SEP – Práce s dětským traumatizovaným klientem z pohledu neurobiologie

Krátké představení neurobiologického přístupu k traumatu (teorie Somatic Experiencing® Petera Levina a Polyvagální teorie Stephena Porgese) a zdůraznění základních témat, které jsou pro práci s (nejen) dětským traumatizovaným klientem podstatné. Na přednášku bude navazovat workshop, kde si zmíněná témata zkusíme zažít v praktických cvičeních. Cílem je získat přehled o formách fyzických projevů dítěte na traumatizující událost a znalosti, jak s kterým dětským klientem pracovat, aby došlo k obnovení jeho zdravých fyziologických reakcí a nedocházelo k jeho re-traumatizaci. 

Hlavní témata: 
– co je to trauma, jak vzniká a jak se projevuje v závislosti na věku dítěte (z pohledu PVT a SE (R))
– zralost dítěte a možnosti jeho autonomního nervového systému
– význam usazení, uzemnění, orientace, bezpečí a zdrojů
– titrace a pendulace v práci s dětským nervovým systémem

Ve své soukromé praxi se věnuji poradenské práci s traumatizovanými dětmi, dospívajícími i dospělými. Neurobiologický přístup k traumatu také přednáším na seminářích pro laiky i profesionály, přičemž se zaměřuji na práci s traumatem u dětí. Kromě klasického vzdělání na VŠE a Pedf UK jsem absolvovala profesionální výcvik Somatic Experiencing®  a stovky hodin dalšího vzdělávání v oblasti práce s traumatem. V současné době ještě studuji v rámci CŽV druhý ročník Supervize v sociálních službách na FHS UK. Jsem předsedkyně Asociace Somatic Experiencing ČR, z.s. a zakládající členka České kraniosakrální asociace, z.s., asistuji ve výcviku Somatic Experiencing v ČR a spoluorganizuji postgraduální semináře Práce s traumatem u dětí s Maggie Kline. Jsem vdaná, mám dvě děti, tři kočky a pozitivní náhled na životní traumata